KODEX DOBROVOLNÍKA MS ČČK TRMICE

I. Charakteristika dobrovolnictví

Kodex Dobrovolníka MS ČČK Trmice (dále jen "dobrovolník") je soubor práv a povinností osob dobrovolně spolupracujících s MS ČČK Trmice (dále jen "MS") ve všech úrovních. Při své práci dobrovolník získává základní vědomosti o Mezinárodním hnutí ČK/ČP, dodržuje Stanovy ČČK a jeho vnitřní směrnice.

Dobrovolník je osoba, která se příležitostně nebo pravidelně zapojuje do aktivit MS, přičemž může, ale nemusí být členem MS (ČČK).

Dobrovolnická činnost v MS je motivována svobodnou volbou člověka. Jednotlivec se do ní zapojuje dobrovolně, bez nátlaku. Jeho cílem je prospěch potřebných skupin obyvatel v souladu se základními principy ČK/ČP pod záštitou MS.

Dobrovolnická činnost v MS není činnost ani aktivita motivována materiálním nebo finančních ziskem, ani jinými tlaky MS.

II. Práva dobrovolníka

Kodex dobrovolníka se řídí mezinárodními dohodami o lidských právech, působí v souladu s dokumenty přijatými Mezinárodním hnutím ČK/ČP a principy hnutí ČK.

Dobrovolník má právo:

 • získávat informace o aktivitách MS
 • vybrat si nebo navrhnout aktivitu, ve které se chce realizovat a zároveň mít možnost se k ní vyjadřovat
 • získat za jasně stanovených podmínek kompletní a kvalitní školení (resp. přeškolení)
 • na zabezpečení příměřených podmínek práce, přiměřené pojištění a adekvátní zabezpečení ochrany zdraví
 • na vhodné materiální a technické vybavení a pomoc při zabezpečení vhodných prostorů (tyto prostředky by neměly zabezpečit jen efektivní realizaci, ale i přípravu, monitorování a vyhodnocování aktivit)
 • na proplácení veškerých dohodnutých položek souvisejících s výkonem dobrovolnické práce
 • odmítnout nařízenou dobrovolnickou práci
 • na morální ocenění, projev uznání a důvěry za svoji dobrovolnickou práci

III. Povinnosti dobrovolníka

MS si zakládá na kvalitním zabezpečení svých služeb. Kvalitu poskytování garantuje každý, kdo reprezentuje MS.

Dobrovolník má povinnost:

 • svou práci vykonávat v souladu se základními principy Mezinárodního hnutí ČK/ČP a podporovat její šíření
 • používat identifikační znaky MS jen při konkrétních aktivitách při spolupráci s MS, respektovat další pravidla týkajících se používání identifikačních znaků (zejména pak zákon č. 126/1992 Sb.), a tak předcházet jejich zneužívání a případné zneužití hlásit neprodleně MS
 • respektovat zvolené představitele a zaměstnance MS, jejich rozhodnutí, jako i řídící hierarchii v rámci realizování dobrovolnických aktivit, projektů či programů a zároveň respektovat práci a osobnost ostatních dobrovolníků
 • dopředu si vyžádat písemný souhlas MS s připravovanou aktivitou
 • dodržovat dopředu dohodnuté podmínky a pracovní povinnosti přijaté dobrovolnické práce
 • vykonávat svěřenou úlohu s cílem dosáhnout nejvyšší kvality služeb
 • reagovat na potřeby přijímatelů vykonávané služby, posilovat svépomoc u potřebných skupin a podporovat dobrovolnictví v místní komunitě
 • odevzdávat svoje zkušenosti a poznatky ostatním dobrovolníkům a profesionálním zaměstnancům
 • dodržovat zásady mlčenlivosti o všech informacích, se kterými přijde do styku v průběhu svého dobrovolnictví
 • svojí prací šířit dobré jméno MS

Dále pak:

 • dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy ČK a usilovat o jejich šíření
 • chránit název, znak a dobré jméno ČČK
 • aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK
 • chránit majetek ČČK

IV. Závěrečná ustanovení

Svým podpisem v Evidenčním listě dobrovolníků MS se zavazuje dodržovat obsah tohoto Kodexu.

PORUŠENÍ KODEXU JE DŮVODEM K VYLOUČENÍ DOBROVOLNÍKA Z MS!!!

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena. Správce stránek: Viktor Nečas (mscck-trmice@seznam.cz)